تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

تبلیغات

ﺧﺎﺭ ﭘﺎﺷﻨﻪ

  ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺧﺎﺭ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎ

  کلینیک فیزیوتراپی مدائن

  اراک خیابان شهید بهشتی ابتدای کوچه شکرایی -  سمت چپ بن بست گاندی جنب مرکز تصویر برداری پارس

  تلفن : 2227577

  acdc.jpg - 11.31 Kbپیش زمینه:

  ﺩﺭ ﮐﻒ ﭘﺎ ﯾﮏ نیام ﺧﺎﺹ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻓﺎﺳﻴﺎی ﭘﻼﻧﺘﺎﺭ ﻣﯽ ﮔﻮﺋﻴﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻋﻠﻞ ﻣﻬﻢ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻗﻮﺱ ﮐﻒ ﭘﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺍﯾﻦ نیام ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﮐﺸﺶ ﻁﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪﺕ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎ ﺳﺒﺐ ﺭﺷﺪ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺧﺎﺭ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﺋﻴﻢ .

   

   

   

   

  ﻋﻼﺋﻡ ﻭ ﻧﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎ

  • ﺩﺭﺩ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭﺯﻥ ﺭﻭی ﭘﺎﺷﻨﻪ
  • ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺩﺭﺩ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .
  • ﺩﺭﺩ ﺍﻏﻠﺐ ﺩﺭ ﺻﺒﺢ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺷﺪﯾﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﯾﺞ ﺩﺭ ﻁﯽ ﺭﻭﺯ ﺑﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .

   

  علل ایجاد ﺧﺎﺭ ﭘﺎﺷﻧﻪ:

  • ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺧﺎﺭ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻀﻼﺕ ﺳﻔﺖ ﻭ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺳﺎﻕ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﮐﺸﺶ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺭﻭی ﻓﺎﺳﻴﺎی ﮐﻒ ﭘﺎ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺁﻥ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺩﺭﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
  • ﻗﻮﺱ ﮐﻒ ﭘﺎﯾﯽ ﺯﯾﺎﺩ
  • ﺻﺎﻑ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻒ ﭘﺎ
  آنچه ﺑﺎﻳﺩ بیمار انجام دهد:
   
  • ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﻭی ﭘﺎ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﻓﻊ ﻋﻼﺋﻢ . ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪﻥ ﮐﻔﺶ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﺭﻭﺯ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺳﻴﺎی ﮐﻒ ﭘﺎ ﻧﻴﺮﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ .
  • پوشیدن کفش مناسب
  • ﺑﺴﺘﻦ ﮐﻒ ﭘﺎ ﺑﺎ ﻧﻮﺍﺭﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﻓﺎﺳﻴﺎی ﭘﻼﻧﺘﺎﺭ ﻓﺸﺎﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺳﺒﺐ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺑﻬﺒﻮﺩی ﺁﻥ ﮔﺮﺩﺩ.
  • ﺳﺮﻣﺎ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﯾﺦ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺭﻭﺯ ﺑﻬﺒﻮﺩی ﺭﺍ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﺪ.
  • ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﺮﺍی ﻁﻮﯾﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﻁﻮﻝ ﻓﺎﺳﻴﺎی ﮐﻒ ﭘﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﯾﮏ ﺭﻭﺵ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ .
  اقدامات درمانی:
  • ﺩﺍﺭﻭﻫﺎی ﺿﺪ ﺍﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻏﻴﺮ ﺍﺳﺘﺮﻭﺋﻴﺪی
  • ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻭﺭﺗﻮﭘﺪی ﺑﺮﺍی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻓﺎﺳﻴﺎ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻼﺋﻢ
  • ﺑﺴﺘﻦ ﻧﻮﺍﺭ ﺑﺮﺍی ﭘﺎ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﻣﻨﺎﺳﺐ
  • ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﮑﻨﻴﮑﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺮﺍی ﺷﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﯾﺮی ﻋﻀﻼﻧﯽ
  • ﺗﺰﺭﯾﻖ ﮐﻮﺭﺗﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﺎﺳﻴﺎ ﺑﺮﺍی ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ
  • لیزر درمانی (لیزر پر توان)
  • ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺍﺩﯾﻮﮔﺮﺍﻓﯽ ﺑﺮﺍی ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﺷﺪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﯽ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍی ﺁﻥ
  • ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺭﻓﻊ ﻋﻼﺋﻢ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺑﻴﻤﺎﺭ


  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ پنجشنبه 11 دي 1348 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : ﭘﺎﺷﻨﻪ ,ﺑﺮﺍی ,ﻣﻨﺎﺳﺐ ,ﻓﺎﺳﻴﺎی ,ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ,ﺗﻮﺍﻧﺪ ,ﭘﺎﺷﻨﻪ ﻭﺟﻮﺩ ,ﻓﺎﺳﻴﺎی ﭘﻼﻧﺘﺎﺭ ,ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ,
  ﺧﺎﺭ ﭘﺎﺷﻨﻪ

تبلیغات


 • Ads1

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز شنبه 1 مهر 1396

تبلیغات

پارس ایرانیک جهت سفارش تبلیغات با ایمیل زیر در ارتباط باشید
mohsen_msl@yahoo.com

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر